Algemene voorwaarden

Feel good & Shop event / Algemene voorwaarden
 1. Algemeen

1.1 De voorwaarden waaronder aan Feel good & Shop Event 2022 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden.

 1. Begripsbepalingen

2.1 Organisatoren: Feel good & Shop Event wordt georganiseerd door wedding by Liset, gevestigd te Uden.

2.2. Deelnemer: ieder natuurlijk of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan Feel good & Shop Event heeft aangemeld en is bevestigd door de organisatie.

2.3 Deelnamevergoeding: de vergoeding die de Deelnemer aan de Organisatoren verschuldigd is voor de huur van standruimte en indien van toepassing voor standbouw, inrichting en promotie en overige bijkomende kosten.

2.4. Deelnemingsovereenkomst: overeenkomst tussen de Organisatoren en Deelnemer die ontstaat door de overeenstemmende wil, blijkende uit de ontvangst door de Organisatoren van Deelnemer ingevulde inschrijfformulier en de daarna door de Organisatoren aan de Deelnemer per e-mail bevestigde deelname aan: Feel good & Shop Event 2022.

 1. Locatie, data en openingstijden

3.1. Feel good & Shop Event 2022 zal gehouden worden op evenementenlocatie CHV Noordkade te Veghel.

3.2. Feel good & Shop Event 2022 vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 maart.

3.3. De openingstijden voor de bezoekers zijn zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Toegang tot de Koekbouw voor opbouw door deelnemers geldt op vrijdag 25 maart vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur

 1. Betalingsverplichtingen

4.1. De Deelnemer is de Deelnamevergoeding verschuldigd zoals aangegeven op het inschrijfformulier van Feel good & Shop Event 2022.

4.2 De Deelnemer is een aanbetaling verschuldigd van 25% met een minimum van € 75. Zie ook 8.1.

De restantbetaling dient uiterlijk 31 december te worden voldaan. Indien anders overeengekomen met Deelnemer zijn alleen schriftelijk gemaakte en bevestigde afspraken rechtsgeldig. Deelnamevergoeding bestaan uit kosten voor een standruimte, huurmaterialen, stroompunt, inrichting, promotie en entreetickets zoals aangegeven op het Inschrijfformulier. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW.

4.3 Bij niet tijdig betaling van enig aan de Organisatoren verschuldigd bedrag ontvangt u eerst een herinnering. Als binnen gestelde termijn van 2 weken betaling alsnog uitblijft, behouden de Organisatoren zich het recht voor Deelnemer uit te sluiten van deelname aan het Feel good & Shop Event 2022.

 1. Opbouw, demontage en gebruik space only

5.1 De Deelnemer wordt door de organisatoren in de gelegenheid gesteld om op vrijdag 25 maart 2022 goederen in te brengen van 12.00 uur tot 19.00 uur. Tot 20.00 uur is er de mogelijkheid om de stand in te richten.

5.2 Afbouw van stand op zondag 27 maart niet eerder dan 17.00 uur en afvoeren van goederen is mogelijk tot 20.00 uur. Kosten voor opbouw en demontage zijn volledig voor rekening van de Deelnemer.

5.3 Het is niet toegestaan om:

Een zodanig gebruik van de standruimte te maken dat andere Deelnemers of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van de Organisatoren.

5.4 De Organisatoren behouden het recht om indien omstandigheden dit rechtvaardigen de in 5.1. en 5.2 genoemde perioden, data en tijden te wijzigen. De Organisatoren zullen de Deelnemers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5.5 De Deelnemer is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standruimte te ontruimen en deze leeg, schoon en in oorspronkelijke staat op te leveren.

5.6. Deelnemer dient zich in persoon voor vertrek af te melden bij de Organisatoren.

 1. Te exposeren en verkopen producten en diensten.

6.1 Op Feel good & Shop Event kunnen uitsluitend producten en diensten worden geΓ«xposeerd, die naar het uitsluitend inzicht van de Organisatoren in overeenstemming zijn het met doel en concept van Feel good & Shop Event..

6.2. De Organisatoren hebben zonder daartoe tot enige vergoeding verplicht te zijn, het recht goederen en diensten die niet vermeld zijn op het inschrijfformulier, of anders schriftelijk overeengekomen zijn, te weigeren, en van de locatie te doen verwijderen.

6.3 De Deelnemer is verplicht tijdens de gehele duur van het Feel good & Shop Event te beschikken over een voldoende assortiment artikelen en de stand met voldoende personeel bezet te houden.

6.4 De Deelnemer draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van goederen. De Organisatoren nemen geen goederen van Deelnemers in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

 1. Promotie

7.1 Deelnemers hebben recht op vermelding op de website www.feelgoodshopevent.nl en aankondiging via Facebook en Instagram.

7.2 Deze vermelding bestaat uit omschrijving van bedrijfsactiviteiten, vermelding van webadres met link naar website en/of social media account.

7.3 Organisatie draagt zorg voor publicaties in regionale en landelijke bladen, tijdschriften, blogs, en verspreiding van flyers en posters.

7.4 Deelnemer plaatst Feel good & Shop Event deelnemers- button duidelijk zichtbaar op website en gaat akkoord met een plaatsing tot einde Event wel te verstaan tot en met 27 maart.

7.5. Deelnemer draagt zorg voor actieve promotie rondom deelname Feel good & Shop Event 2022, door promotie op eigen social media, blogs, nieuwsbrief, (win)acties enz.

 1. Annulering van deelname door Deelnemers

8.1 Een inschrijving kan niet eenzijdig door de Deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De Organisatie kan een verzoek tot annulering van inschrijving inwilligen onder voorwaarden dat de betrokken Deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt tenminste:

 • 25% bij een annulering voor tot 4 maanden voor het event met een minimum van 75 euro.
 • 50 % van de totale deelnamevergoeding bij annulering tot 2 maanden voor event.
 • 75% van de totale deelnamevergoeding bij annulering tot twee weken voor het event.
 • 95% van de totale deelnamevergoeding bij annulering twee weken voor het event tot aan de eventdatum.

Plus verschuldigde BTW

8.2 Indien de Deelnemer door bijzondere omstandigheden die buiten zijn macht liggen, hetwelk ter beoordeling voorligt aan de Organisatoren, niet deel kan nemen aan het Event, kunnen de Organisatoren de Deelnemingsovereenkomst ontbinden. De Deelnemer is een vergoeding verplicht van 25% van het factuurbedrag en voor alle kosten die de Organisatoren hebben gemaakt of nog moeten maken.

8.3 Ingeval van faillissement blijft de Deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd en voor alle overige kosten die de Organisatoren moeten maken.

8.4 Annulering en ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden van enigerlei schade door Organisatoren aan de Deelnemer.

 1. Afgelasting door Organisatoren en terugbetaling

9.1 De Organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde wegens bijzonder omstandigheden (overmacht) de data Feel good & Shop Event te wijzigen ofwel Feel good & Shop Event 2022 Β geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de Deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade dan wel gemaakte kosten met uitzondering van de reeds betaalde Deelnemingsvergoeding voorzover de Organisatoren daartoe verzekerd zijn.

9.2 In geval dat Feel good & Shop Event geen doorgang vindt wegens overmacht (zie artikel 9.1) aan de zijde van de Organisatoren of wegens een andere reden, zullen de door de Deelnemer gedane betalingen alleen volledig worden terugbetaald voor zover deze kosten gedekt zijn door de evenementenverzekering die de Organisatoren hebben afgesloten.

9.3 Voor zover de kosten vermeld in 9.2 niet door de evenementenverzekering zijn gedekt, zullen de door de deelnemers gedane betalingen worden terugbetaald onder aftrek van de reeds voor de Organisatoren ontstane kosten. Die kosten zullen in dat geval naar rato van de gehuurde standruimte over de Deelnemers worden omgeslagen.

9.4 De polisvoorwaarden van de in 9.3 vermelde evenementenverzekering liggen ten kantore van de Organisatoren ter inzage en kunnen op aanvraag worden toegezonden.

9.5 Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de deelnemingsovereenkomst, Organisatoren gegronde redenen hebben te vrezen dat deelname aan Feel good & Shop Event 2022 door de Deelnemer op enigerlei wijze schade aan de Organisatoren, Feel good & Shop Event of overige deelnemers zal kunnen toebrengen, hebben Organisatoren het recht de Deelnemingsovereenkomst te ontbinden. De Deelnemer blijft alsdan de volledige deelnamekosten, administratiekosten en eventueel ander door de Organisatoren te maken kosten geheel verschuldigd.

9.6 De organisatie van Feel good & Shop Event is niet verantwoordelijk voor behaalde omzetten en is niet verplicht restitutie te verlenen bij onvrede of niet behaalde omzetten.

 1. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid waarmee de Organisatoren ten tijde van de aanvaarding van de inschrijving geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der verbintenissen redelijkerwijs niet door de Organisatoren kan worden verlangd. Hieronder wordt mede begrepen oorlog, oproep, epidemieΓ«n, natuurrampen, brand en andere calamiteiten.

10.2 Indien de Organisatoren als gevolg van Overmacht verhinderd zijn de verbintenissen met de Deelnemers geheel of gedeeltelijk na te komen, zullen zij de Deelnemers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

10.3 Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van de verbintenissen, betrekking hebbende op de deelname aan Feel good & Shop Event 2022, als gevolg van Overmacht.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor de schade die de Deelnemer lijdt door tekortkomingen van de Organisatoren bij de uitvoering van de tussen Deelnemer en Organisatoren ontstane verbintenissen, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet door de Organisatoren.

11.2 Organisatoren aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de door de Deelnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van hun verbintenis met de Deelnemer voor zover deze door hun aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

11.3 De Deelnemer is verantwoordelijk voor het houden aan de afspraken en gestelde voorwaarde. De Organisatoren behouden zich het recht voor om deelnemer uit te sluiten van deelname of te verwijderen van de beurslocatie.

11.4 Goederen bevinden zich op de evenementenlocatie dan wel op de bijbehorende terreinen voor rekening en op risico van de Deelnemer. De Organisatoren belasten zich niet met het verzekeren daarvan. Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan de goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan Feel good & Shop Event. Evenmin zijn de Organisatoren aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door de Deelnemer of zijn personeel. De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor vorderingen van derden uit deze hoofde.

11.5 De Deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen wordt veroorzaakt.

 1. Wijziging voorwaarden

12.1 De Organisatoren hebben het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze treden in werking 30 dagen na bekendmaking of op een latere datum in bekendmaking genoemd.

 1. Slotbepaling

In alle gevallen waarin in deze voorwaarden niet is voorzien beslissen de Organisatoren van Feel good & Shop Event.

Opgemaakt maart 2021