Privacybeleid

Feel good & Shop event / Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Kennis, kunde, deskundigheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers voor Feel good & Shop Event . Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Feel good & Shop Event. (hierna: “Feel good & Shop Event” of “wij”) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. WIE IS FEEL GOOD & SHOP EVENT EN OP WIE IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Feel good & Shop event is een eenmanszaak gevestigd aan de Loopkantstraat 25 te Uden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70083223.  Feel good & Shop event valt onder Weddings by Liset. Telefonisch kunt u ons bereiken via 0413-432006 en per e-mail via info@feelgoodshopevent.nl.

Dit privacybeleid is van toepassing op:

– dealers/klanten/relaties van Feel good & Shop event;
- potentiële dealers/klanten/relaties met wie Feel good & Shop event contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad; 
- bezoekers van de website van Feel good & Shop event -;
- ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Feel good & Shop event ; alle andere personen die contact opnemen met Feel good & Shop event of van wie  Feel good & Shop event persoonsgegevens verwerkt (behoudens werknemers van — Feel good & Shop event).

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT FEEL GOOD & SHOP EVENT ? 

Op onze website (www.feelgoodshopevent.nl) kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u na telefonisch of schriftelijk contact een passende dienst/product afsluiten/afnemen.  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken.Uw bedrijfsgegevens: 

 • bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Social media gegevens

Betaalgegevens: 

 • IBAN en tenaamstelling.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer.

 

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.
Persoonsgegevens door u verstrekt:– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst;– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren dan wel via de e-mail verstrekt;– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, cursussen, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:– IP-nummer;– uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;– of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals Facebook en LinkedIn; – persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 

Automatisch gegeneerde gegevens: Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (waaronder computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt.

 

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN WORDT DE VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKT? 

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:

 

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Het nakomen van wettelijke verplichtingenDe verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Feel good & Shop event:

 

Om u informatie toe te zenden omtrent onze eigen producten en diensten (marketingdoeleinden); om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Feel good & Shop event  rust, zoals: 

 

Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze producten en diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten en/of producten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten.

Mocht u geen e-mailberichten van Feel good & Shop event willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@feelgoodshopevent.nl. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink.

 

Gebruik door derden

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

 

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van onze diensten/producten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

 

Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van Feel good & Shop event. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers  van Feel good & Shop event zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Feel good & Shop event  daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

 

Hyperlinks van derden 

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Feel good & Shop event verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Feel good & Shop event heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Feel good & Shop event worden verwerkt. Feel good & Shop event accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 1. HOELANG BEWAART FEEL GOOD & SHOP EVENT PERSOONSGEGEVENS? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Feel good & Shop event verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Feel good & Shop event de wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN? 

Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld Offsys.

 

 1. OP WELKE WIJZE WORDT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMD? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onze website afdoende beschermd (o.a. https) en hanteren wij een professioneel systeem van Offsys met persoonlijke wachtenwoorden die regelmatig veranderd worden. Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunt u contact opnemen via info@feelgoodshopevent.nl.

 

 1. COOKIES 

Via deze website (www.feelgoodshopevent.nl) kan Feel good & Shop event gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

 

 1. KENNISNEMING, VERBETERING EN OVERDRAAGBAARHEID VAN UW GEGEVENS

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@feelgoodshopevent.nl. Feel good & Shop event binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Feel good & Shop event uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Feel good & Shop event zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Feel good & Shop event uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@feelgoodshopevent.nl.

 

 1. KAN DIT PRIVACYBELEID WORDEN GEWIJZIGD? 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 1. WAAR KUNT U TERECHT MET EEN KLACHT? 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. VRAGEN EN FEEDBACK 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via 0413-432006, info@feelgoodshopevent.nl of een brief sturen naar Feel good Shop event, Loopkantstraat 25 5405 AC Uden.